Shopping Cart

Продукти за промишлеността и бита

Избирайки „Индустриална химия“ ЕООД,

ВИЕ:

 • получавате стока с високо качество от напълно легитимен български производител;
 • контактувате с коректен и отговорен партньор;
 • сте неуязвими при проверки от Държавните контролни органи по отношение произход,   количество, качество и безопасна употреба на закупените от Вас продукти;

ЗАЩОТО:

 • „Индустриална химия“ ЕООД има внедрена, работеща система за управление на качеството.Фирмата е сертифицирана за работа по ISO 9001:2008 – сертификат, регистрационен № AR1-029-QMS / 09.09.2013 г., издаден от МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО (IQA) ЕООД, притежаваща СЕРТИФИКАТ №8 ОСС, издаден от ИА“БСА“.
 • „Индустриална химия“ ЕООД притежава собствена, напълно законна производствена база – удостоверение  за въвеждане в експлоатация на строеж № 9 / 30.12.2005 г., издадено от община Горна Малина.
 • „Индустриална химия“ ЕООД е вписана в регистъра на обектите с обществено предназначение по чл.36, ал.3 от Закона за здравето – удостоверение за вписване №2338001201 от 28.01.2006 г..
 • „Индустриална химия“ ЕООД е регистрирана в Държавната агенция за метрология и технически надзор като производител на предварително опаковани стоки – писмо изх.№ 38-00-59 / 21.05.2004 г.
 • „Индустриална химия“ ЕООД е вписана в търговския регистър на Българската търговско- промишлена палата – решение № 4032798200 / 01.09.2004 г.
 • „Индустриална химия“ ЕООД е член на Националната организация GS1 България – писмо изх.№ 36 / 23.02.2011 г. на БТПП, GS1България. Фирмата е притежател на ФИРМЕН ПРЕФИКС GS1 -  380022676.
 • „Индустриална химия“ ЕООД притежава регистрирана марка в Патентното ведомство на Република България – регистрационен № 59091 / 20.04.2007 г.
 • Всички наши продукти притежават Информационен лист за безопасност и се съпровождат от Удостоверение за качество.
 • Всички наши продукти са съобразени със Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати и всички други изисквания, произтичащи от нормативната уредба на Европейския съюз

Сравнение на продукт (0)

Показва 1 до 16 от 20 (2 страници)
Ajex LTD - BULGARIA - 1505 Sofia, Cherkovna str. #53 Tel.+359.2.4444.116; +359.885.190.299; +359.889.021.131 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!