Shopping Cart
БИЛДОЙЛ-Е - хидрофилно кофражно масло

БИЛДОЙЛ-Е - хидрофилно кофражно масло

Разреждане от 1:10 до 1:20 с вода. Хидрофилно кофражно масло....

  • Производител: AJEX
  • Модел: Г10375Е/5
  • Наличност: В наличност

Price: 25.00лв. без ДДС: 20.83лв.

Разреждане от 1:10 до 1:20 с вода. Хидрофилно кофражно масло.


Индустриална химия
Състав: Композиция от нефтопродукти, емулгатор, консервант и вода.
Технически данни: Външен вид: прозрачна течност; мирис: на нефтопродукти;
Сфери на приложение В строителството, като антиадхезив.
Начин на употреба: Във вид на емулсия във вода до 1:20, с която се обмазва формата/кофража;
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Съвети за безопасност: Рискови фрази: R 41, риск от сериозно увреждане на очите;R 51/53 токсичен за водни организми,може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда; Фрази за безопасност: S2 да се пази далеч от достъп на деца;S 26 при контакт с очите обилно промиване с вода;S 29 да не се изпуска в канализацията; S37/39 да се работи с гумени ръкавици и предпазни средства за лицето/очите; S 46,при поглъщане да незабавно да се търси медицинска помощ и се покаже етикетът;
Други указания: Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. Срок на годност:12 м; Съхранение: в закрити складови помещения при T 0-30.ИЛБ се предоставя при поискване.
Опаковка: ПЕТ бутилка 5 л.

Етикети: Кофражно масло

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!