Shopping Cart
Дезинфектант Септичас - туба 10 кг

Дезинфектант Септичас - туба 10 кг

Постоянно разрешително от МЗ: 1702-3/22.05.2020 - специално разработен срещу коронавирус!За почистване и дезинфекция на повърхности (под, стени) и оборудване (резервоари,...

Price: 57.50лв. без ДДС: 47.92лв.

Постоянно разрешително от МЗ: 1702-3/22.05.2020 - специално разработен срещу коронавирус!

За почистване и дезинфекция на повърхности (под, стени) и оборудване (резервоари, тръбопроводи, доилни агрегати, пастьоризатори и др.) и др.предмети в обекти за производство и търговия с храни, санитарни зони, складове,

За почистване и дезинфекция на повърхности, оборудване и предмети в кухненски сектори на обекти с обществено предназначение , лечебни и здравни заведения.

Спектър на действие на ЧАС (Бензалкониев хлорид) – бактерициден, фунгициден, вирусоциден.

Разрушава клетъчните мембрани с време на въздействие 30 минути. Добра остатъчна активност.

  •  Комбинира почистване и дезинфекция в една стъпка, като спестява време и средства
  •  Бактерициден, фунгициден, вирусоциден спектър на действие
  •  Ефективен при разтваряне на растителни и животински мазнини и белтъци.
  •  Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода.
  •  Няма миризма на хлор
  •  Лесно се изплаква.
  •  Добра остатъчна биоцидна активност ( дълготрайна защита от плесени)

Начин на употреба:

Препаратът се употребява под формата на водни разтвори с концентрация 0,5-1,0% (0,5-1,0 г. препарат/ 100 ml работен разтвор) за машинно или ръчно почистване (чрез забърсване на повърхности и оборудване, чрез накисване на предмети или чрез напълване на резервоари, тръбопроводи, съоръжения и др.) Време за въздействие: 30 минути. След почистване да се изплакне с вода. Разходна норма: 120-150 мл./м2

Възможно е когато СЕПТИЧАС е разреден до максимум 0,5% работен разтвор, на третираните повърхности чрез забърсване, които не са в контакт с храни, да не се налага последващо изплакване.


Индустриална химия
Състав: Съдържа алкален хидроксид, комплексообразуватели, нейоногенен ПАВ и Четвъртични (кватернерни) Амониеви Съединения.
Технически данни: Външен вид: течност; Цвят: безцветен до бледожълт; рН –стойност (1 % р-р): 10,0-11,0; плътност – 1,03; Съдържание на бензалкониев хлорид – 100 г./ кг. Съдържание на фосфати в препоръчаните концентрации на работните разтвори – няма. Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване. Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.
Сфери на приложение За почистване и дезинфекция на повърхности ( под, стени) и оборудване (резервоари, тръбопроводи, доилни агрегати, пастьоризатори и др.) и др.предмети в обекти за производство и търговия с храни, санитарни зони, складове, За почистване и дезинфекция на повърхности, оборудване и предмети в кухненски сектори на обекти с обществено предназначение , лечебни и здравни заведения. Спектър на действие на ЧАС (Бензалкониев хлорид) – бактерициден, фунгициден, вирусоциден. Разрушава клетъчните мембрани с време на въздействие 30 минути. Добра остатъчна активност. СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА * Комбинира почистване и дезинфекция в една стъпка, като спестява време и средства * Бактерициден, фунгициден, вирусоциден спектър на действие * Ефективен при разтваряне на растителни и животински мазнини и белтъци. * Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода. * Няма миризма на хлор * Лесно се изплаква. * Добра остатъчна биоцидна активност ( дълготрайна защита от плесени)
Начин на употреба: Препаратът се употребява под формата на водни разтвори с концентрация 0,5-1,0% (0,5-1,0 г. препарат/ 100 ml работен разтвор) за машинно или ръчно почистване (чрез забърсване на повърхности и оборудване, чрез накисване на предмети или чрез напълване на резервоари, тръбопроводи, съоръжения и др.) Време за въздействие: 30 минути. След почистване да се изплакне с вода. Разходна норма: 120-150 мл./м2
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Съвети за безопасност: Опасни вещества: съдържа по малко от 2% натриев хидроксид; бензалкониев хлорид- 100 г./кг. Символи за опасност: дразнещ; опасен за околната среда; рискови фрази: R41 риск от сериозно увреждане на очите; R38 дразни кожата; R50 силно токсичен за водни организми. Фрази за безопасност: при попадане в очите незабавно да се изплакнат с вода при отворен клепач в продължение На 15 минути и да се потърси медицинска помощ. Веднага да се съблече замърсеното облекло и обувки. При контакт с кожата веднага да се измие обилно с вода. При работа с препарата да се използват подходящо работно облекло, ръкавици и предпазни средства за лицето/очите. В случай на инцидент или неразположение незабавно да се потърси медицинска помощ. Да не се смесва с киселини.
Други указания: Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. ИЛБ се предоставя при поискване
Опаковка: ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 23 кг.

Етикети: ХВП, ХОРЕХА, Индустриална химия

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!